За администрацията

Процесът на успешното внедряване на облак в училище започва от администрацията, за да продължи към учителите и учениците.

Тук ще намерите някои практически съвети и примери от опита на училищата, които внедряват облачна платформа успешно.

Какво трябва да направите след като активирате облачна платформа в училище?

На първо място определете администраторите на облачната платформа. Това са хората, които ще управляват административната конзола на платформата. Нека е повече от един човек на училище.

Профили за всички в училище

Създайте профил за всеки в училище. Започнете с профилите на ръководство, администрация, учители и възпитатели. Името е важно! Най-добре е профилите да са създадени по идентичен начин, така всички колеги ще си знаят email адресите.

Създайте профили и за учениците.

Правилник за използване на платформата.

Създайте правила за изполване на платформата. Правилникът трябва да работи за вашето училище, да е със задължителен характер, да се гласува на педагогически съвет и да е публично достъпен от сайта на училището.

Вижте примери:

Saint Peter’s School

Stanford University IT

Denville Township School

Newman - Crows Landing Unified School District

Подписи

Подпис на електронните писма за всички колеги

Подписвайте електронните писма от домейна на училището по един и същи начин. Създайте шаблон за подписа на писмата, които изпращате.


<--- Вижте примери.

Групи

Групите са важни за бързата комуникация на учителите с колеги, родители и ученици. Колко и какви ще са групите зависи от динамиката на дейностите и хората в училището.

Създайте група за:

  • всички учители
  • всяко методическо обединение
  • класните ръководители
  • администрацията/ръководството

Още за:

  • учениците - група за всеки клас
  • родителите - група за родителите от класа


*За групата на родителите използвайте личните им email адреси

Как учениците да получат своите профили?

Заедно с потребителското име и паролата за учениците подгответе и кратък текст защо получават тези профили. Тази информация следва да е базирана на правилника за използване на облачната платформа.

Пример от училище:
За администрацията - Информиране на ученици за техните профили

Информиране на родителите

На първата родителска среща информирайте и родителите за внедряването на облачна платформа в учлище. Дайте им информация за какво техните деца ще използват тези пррофили и до какво ще имат достъп. Предоставете им и правилата за използване на платформата.

Email адрес на училището

Създайте нов официален email адрес в домейна на училището. Не забравяйте да информирате всички заинтересовани страни за новия адрес:

 • промяна на email адреса в НЕИСПУО. Направeте промяната, когато обновявате Списък-Образец 1;
 • информиране на съответното РУО. Уведомете с писмо ръководителя и експерта по информационно обслужване;
 • информиране на отдел образование в общината;
 • промяна на адреса на интернет страницата на училището;
 • активира автоматичен отговор на сегашния email адрес, който да уведомява, че вече имате нов. Опцията се активира от настройките на gmail в последното поле: Автоматичен отговор при отсъствие:Автоматичен отговор при отсъствие: https://goo.gl/7w1rCf
 • информиране на всички партньори и доставчици на услуги в училище (пожароизвестяване, видеонаблюдение, обучителни организации, доставчик на интернет и други).
 • добавяне на @abv.bg или друга пощенска кутия в Google профил: https://goo.gl/8JxhGV

Споделете с колегите.

Създайте папка във вашата облачана платформа и я споделете с всички колеги.

Това е мястото, в което:

 • бързо и лесно се намират всички административни документи, шаблони, лога, бланки и др.
 • учителите споделят своите електронни ресурси.

Напишете и кратки указания за структурата на общото пространство.

Пример -->

За администрацията - Процедура - папка за всички в облака СУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Пловдив

Важните събития в календара

Наравете събития за важните срещи, консултации, седмично разписание, педагогически съвет, дейности по проекти, ваканции, външно оценяване, матури, родителски срещи и други в календара.